menu

Yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

MEGEM olarak, gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ve adil hizmet prensiplerimiz çerçevesinde kurumumuzun;

 • Yetkisi kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyete girmeyeceğini ve konunun taraflarından bağımsız kalacağını,
 • Kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağını,
 • Deney hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edeceğini,
 • Deney süreçleri kapsamında görev alan personelin ve ilgili diğer tarafların, tarafsızlık ve gizlilik ilkesini ihlal edecek hiçbir eylemde bulunmaması için gerekli tüm tedbirleri alacağını,
 • Faaliyetlerinde tarafsızlığı ve gizliliği tehlikeye düşürecek çıkar çatışmalarını önleyeceğini, üst yönetim ve personel tarafından bu durumun içselleştirileceğini,
 • Deney hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşterilere, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,
 • Üst yönetimin, temsilcilerinin ve kurum personelinin görevlerini; kurumun bağlı olduğu mevzuat ve kurallara uygun, kuruluş misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde yerine getireceklerini,
 • Faaliyetlerini, kurumsal veya kişisel bazda karşılaşılan hiçbir baskıdan etkilenmeyerek ve tamamen objektif biçimde sürdüreceğini,
 • Deney hizmetlerine erişimin, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacağını,
 • Tüm müşterilerine tarafsız davranacağını, hizmetlere erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağını ve tüm başvuru sahipleri için aynı şekilde erişilebilir olacağını,
 • Gerçek veya tüzel kişilerden gelecek deney taleplerine ilişkin süreçlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını tehlikeye atacak hiçbir siyasi, ticari ve mali baskıya müsaade etmeyeceğini,
 • Kapsamındaki deney faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlayacağını,
 • Üst yönetim tarafından personellerine bağımsızlık, tarafsızlık, adillik, şeffaflık, gizlilik ve güvenlik ilkeleri açısından baskı uygulamayacağını,
 • Üst yönetim veya müşterilerinden baskı, telkin ve benzeri etik dışı yönlendirmeler olması durumunda; personeline, söz konusu talepleri reddetme, şikayet etme ve söz konusu deneyleri gerçekleştirmeme hakkını kesin olarak vermiş olduğunu,
 • Yürütülen deney faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını ve deneye tabi tuttuğu öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı bulunmayacağını ve bu konumdaki başka bir tüzel kişiliğin parçası olmayacağını,
 • Deneye tabi tuttuğu öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı tüzel kişiliklerle, deney sonuçlarını etkileyebilecek şekilde herhangi bir sahiplik, yönetimsel veya kurumsal temsilcilik veya üst yönetime doğrudan veya organik bir bağlantı durumunda bulunmayacağını,
 • Personellerimize hiçbir koşul ve gerekçeyle ile deney faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik baskı ve telkinlerde bulunmayacağımızı,
 • Kurum ortağımız olan EOSB’nin kendi müşterileri, yönetim kurulundaki üyeleri ve hizmet sunduğu diğer özel ve tüzel kişilerle olan ilişkilerinin, hiçbir surette deney sonuçlarına etki için bir sebep teşkil etmeyeceğini,
 • Bünyesinde görev yapan deney personelinin, hizmet sunmakta olduğu müşterilerle hiçbir çıkar çatışması veya ilişkisi içerisinde bulunmayacağını söz konusu durumlarda ilgili personelin ilişkisi olan müşterilerin deney faaliyetlerinde görevlendirilmeyeceğini,
 • Tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve yönetim sistemimiz dahilindeki uygulamalarla garanti altına alındığını,
 • Üst yönetimin ve kurum personellerinin bu beyanda ve kurum bünyesinde dokümante edilen tüm diğer prosedür ve talimatlardaki kurallara uygun olarak hareket edeceğini ve bu doğrultuda gerekli bilgilendirme süreçlerinin eksiksiz ve kesintisiz olarak gerçekleştirildiğini,
 • İşbu hususlar konusunda kurum olarak tüm önelmeleri aldığımızı ve sorumluluklarımız dahilinde oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin tüm maddi ve manevi sorumlulukları üstlendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.